Adatkezelési tájékoztató

A honlapunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez, vagy üzletmenetünkhöz elengedhetetlenül szükséges. Munkatársaink, partnereink és partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakban részletezett adatvédelmi tájékoztatót.

Adatkezelő megnevezése: Alexgraphics Bt.
Adatkezelő székhelye: 2230 Gyömrő, Wekerle u. 21.
Adatkezelő e-elérhetősége: info@alexgraphics.hu
Adatkezelő képviselője: Báló Sándor
Adatvédelmi felelős: Báló Sándor

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 1-től visszavonásig tart.

Mint a www.alexgraphics.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, az Alexgraphics Bt. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató az Alexgraphics Bt. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Alexgraphics Bt. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Amennyiben szeretné cégünk teljes Adatvédelmi Szabályzatát megismerni, átolvasni kérjük jelezze nekünk az info@alexgraphics.hu email címen. 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. 

Az Alexgraphics Bt. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése illetve üzletmenet gyakorlása érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Alexgraphics Bt. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Alexgraphics Bt. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

Az Alexgraphics Bt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az Alexgraphics Bt. mindenkori ügyvezetője az Alexgraphics Bt. sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Weboldalunk használatával kapcsolatosan felmerülő adatkezelések

Az ajánlatkérés során megadott adatokat tárhely szolgáltatónknál, webmotorunkon keresztül őrizzük:

Deninet Kft. 1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b., Adószám: 13350910-2-43

Cookiek és remarketing használata, social media platformok

Az Alexgraphics Bt. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

Az Alexgraphics Bt. a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Ha többet szeretne tudni arról, hogyan kezelje a Google Analytics felhasználói adatait, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelvei: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Tiltakozás az adatgyűjtéshez, a Cookie-k használatának elutasítása
Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, akkor Önnek személyesen kell törölnie vagy blokkolnia számítógépén a cookie-kat. Ha elutasítja a cookie-k használatát, akkor továbbra is képes lesz ellátogatni webhelyeinkre, de a funkciók némelyike nem működik majd megfelelően. A cookie-k törlésével vagy elutasításával, illetve a cookie-kkal kapcsolatos további általános információért a www.allaboutcookies.org oldalt is felkeresheti. 

Facebook, Instagram

A www.alexgraphiocs.hu weboldalon social network (Facebook) plugin-okat használunk. Ezek a pluginok - amennyiben oldalunkra úgy látogat el, hogy közben be van jelentkezve Facebook vagy Instagram fiókjába - felismerik Önt, és összekötik látogatását a felhasználói fiókjával. A Facebook/Instagram megkapja az Ön által használt információkat, mivel Ön az IP-címéröl meglátogatta webhelyünket. 

A Alexgraphics Bt. azonban ezek esetekben semmilyen személyes adathoz nem fér hozzá, így erre vonatkozóan az adatkezelési kötelezettségünk nincs.

További információt a Facebook és az Instagram adatvédelmi irányelveiről itt olvashat: 

https://de-de.facebook.com/policy.php  

Kapcsolatfelvétel során felmerülő Adatkezelés

Az Alexgraphics Bt. honlapján keresztül a látogatónak lehetősége van a Alexgraphics Bt.-vel történő kapcsolatfelvételre, egy KAPCSOLATI ŰRLAPON keresztül. A kapcsolati űrlapon kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet szövege. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Alexgraphics Bt. adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása. Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig).

Amennyiben az info@alexgraphics.hu email címen direkt módon kapunk megkereséseket az emailekben szereplő adatokat a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapott levelek szerint kezeljük.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását az Alexgraphics Bt. feltüntetett elérhetőségein.

Az Alexgraphics Bt. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás fő szabály szerint ingyenes, költségtérítést az Alexgraphics Bt. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

Az Alexgraphics Bt. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Az Alexgraphics Bt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Alexgraphics Bt. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett az Alexgraphics Bt. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

Jelen Adavédelmi Tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai valamint a cég Adatkezelési és Adtavédelmi Szabályzata az irányadó.